Obiective, activități și rezultate

Obiective, activități și rezultate


Obiectivele proiectului

 1. Evaluarea legislației intrate în vigoare după anul 2020(enumerată la pct. 3.1), sub aspectul îndeplinirii cerințelor din Anexa nr. I din Capitolul C2 – Păduri și protecția biodiversității – Modalități și calendar de monitorizare – sprijin financiar nerambursabil, din Programul Național de Redresare și Reziliență, punctul 24 -Reforma 1. Reforma sistemului de management și a celui privind guvernanța în domeniul forestier prin elaborarea unei noi Strategii forestiere naționale și a legislației ulterioare.
 2. Consultarea factorilor interesați în ceea privește noul Cod silvic (NCS) și modelul de structurare a legislației subsecvente;
 3. Elaborarea proiectului noului Cod silvic (NCS) și acordarea sprijinului AC în vederea finalizarii și adoptarii acestuia;
 4. Elaborarea modelului de structurare a legislației silvice subsecvente și recomandări pentru AC în scopul finalizării și adoptării acesteia, și anume propuneri pentru modificarea și completarea:
  • Ordonanței de urgență nr. 85/2006 privind stabilirea modalităților de evaluare a pagubelor
   produse vegetației forestiere din păduri și din afara acestora;
  • Hotărârii Guvernului nr. 1076/2009 pentru aprobarea Regulamentului de pază a fondului
   forestier;
  • Hotărârii Guvernului nr. 229/2009 privind reorganizarea Regiei Naționale a Pădurilor –
   Romsilva și aprobarea regulamentului de organizare și funcționare.

În funcție de evaluarea realizată la pct. 1 se vor formula, după caz, propuneri pentru modificarea și completarea actelor normative analizate.

Activitățile proiectului

Activitatea I. Elaborarea metodologiei de lucru.

Activitatea II. Evaluarea legislației intrate în vigoare după anul 2020(enumerată la pct. 3.1), sub aspectul îndeplinirii cerințelor din Anexa nr. I din Capitolul C2 – Păduri și protecția biodiversității, punctul 24 -Reforma 1. Reforma sistemului de management și a celui privind guvernanța în domeniul forestier prin elaborarea unei noi Strategii forestiere naționale și a legislației ulterioare.

Activitatea III. Analizarea contextului național și internațional cu privire la reglementarea sectorului silvic. Această activitate va urmări, pe de o parte, cunoașterea și diseminarea celor mai bune practici la nivel internațional și, pe de altă parte, cuprinderea și cunoașterea tuturor elementelor contextuale naționale actuale privind reforma legislației silvice, în lumina SNP30 și a PNRR.

Activitatea IV. Consultarea preliminară a factorilor interesați cu privire la NCS. Această activitate va implica factorii interesați activi din sectorul forestier sau din afara acestuia și va consta în consemnarea poziției acestora în ceea ce privește structura și conținutul NCS și ale legislației subsecvente. Se va analiza legislația existentă din perspectiva sistemului de sancțiuni penale incidente domeniului silvic și se vor fundamenta modificările care trebuie aduse acesteia, precum și modalitățile de stabilire a pagubei/prejudiciului.

Activitatea V. Elaborarea modelului de structurare a legislației subsecvente și a proiectului NCS. Această activitate se va baza pe rezultatele consultării preliminare a factorilor interesați și se va implementa prin activarea unor grupe de expertiză tehnică pe cel puțin următoarele domenii de reglementare: guvernanță/administrație, proprietatea forestieră, gestiunea durabilă a pădurilor, conservarea biodiversității, bioeconomia și sistemul de sancțiuni penale.

Se va fundamenta:

 • modul de încadrare a vegetației forestiere ca fond forestier și vegetație din afara fondului forestier național sau încadrarea vegetației forestiere potrivit definiției FAO.
 • regimul juridic al terenurilor cu vegetație forestieră, cu accent pe restrângerea unor drepturi fundamentale(scoateri definitive, ocupări temporare, restricții de tăiere, etc), stabilirea de taxe și despăgubiri, de compensații, de măsuri de readucere a terenurilor la situația inițială.
 • măsuri de gospodărire a terenurilor forestiere distinct pentru micile și marile proprietăți, cu stabilirea clară a modalităților de încadrare în acestea.
 • sistemul de sancțiuni penale aplicabil pentru nerespectarea regimului silvic. În urma analizei trebuie să se stabilească faptele penale, sancțiunile, paguba/prejudiciul și modalitățile de recuperare ale acesteia/acestuia. În stabilirea prejudiciului se va fundamenta și modul de evaluare a funcțiilor nerealizate ale pădurii.

Această activitate va urmări, pe lângă elaborarea proiectului NCS și elaborarea unei scheme de reglementare a domeniului, funcție de prevederile proiectului NCS, precum și structura recomandată pentru actele normative cuprinse în schema de reglementare.

Activitatea VI. Consultarea factorilor interesați cu privire la proiectul NCS și a modelului de structurare a legislației subsecvente. Rezultatele activității IV vor fi supuse atenției factorilor interesați, sugestiile și comentariile acestora vor fi analizate și toate contribuțiile valoroase se vor include în proiectul NCS și în modelul de structurare a legislației subsecvente.

Activitatea VII. Sprijin pentru autoritatea contractantă în dezbaterea și adoptarea NCS. Această activitate presupune elaborarea documentelor finale, pe baza rezultatelor consultării precum și pregătirea dezbaterii publice împreună cu AC, elaborarea de materiale și susținerea tehnică a procesului de adoptare a NCS.

Rezultate așteptate

Raportul 1. Abordare și detaliere metodologică.

Raportul 2. Evaluare legislație intrată în vigoare după anul 2020(enumerată la pct. 3.1), sub aspectul îndeplinirii cerințelor din Anexa nr. I din Capitolul C2– Păduri și protecția biodiversității, punctul 24 -Reforma 1. Reforma sistemului de management și a celui privind guvernanța în domeniul forestier prin elaborarea unei noi Strategii forestiere naționale și a legislației ulterioare.

Raportul 3. Studiu privind contextul actual național și internațional cu privire la reglementarea sectorului silvic.

Raportul 4. Raport privind consultarea preliminară a factorilor interesați în legătură cu NCS și legislația subsecventă.

Raportul 5. Forma preliminară a proiectului NCS și a modelului de structurare a legislației subsecvente și a recomandărilor privind finalizarea și adoptarea acesteia.

Raportul 6. Raport privind realizarea consultării factorilor interesați cu privire la forma preliminară a proiectului a NCS și a modelului de structurare a legislației subsecvente.

Raportul 7. Forma finală a proiectului noului Cod silvic.

Raportul 8. Modelul de structurare a legislației subsecvente și recomandări privind finalizarea și adoptarea acesteia.